menu

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij Driehoek Meubelen. Sommige artikelen zijn enkel van toepassing op de overeenkomst met de consument en andere artikelen uitsluitend van toepassing op overeenkomst met rechtspersonen/bedrijven (B2B). Indien dit het geval is staat zulks uitdrukkelijk vermeld. Indien er geen uitdrukkelijke vermelding wordt gemaakt geldt het artikel voor alle overeenkomsten.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan wederpartijen aanbiedt;
 2. Wederpartij: consument(en) als ook rechtsperso(o)n(en) die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 4. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst  die tussen ondernemer en wederpartij  wordt gesloten  in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de ondernemer en wederpartij, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken/middelen voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat wederpartij en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Deze bedenktijd geldt niet voor rechtspersonen die wederpartij zijn van de ondernemer.
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Dag: kalenderdag  (waarbij de dag waarop de handeling/gebeurtenis plaatsvindt niet wordt meegenomen in de berekening van de termijn)
 9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

DRIEHOEK MEUBELEN

Vestigingsadres: Dorpsstraat 74 3641 ED Mijdrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73556688.
Telefoon: 06-82401152
E-mailadres: administratie@driehoekmeubelen.nl

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle offertes en totstandgekomen overeenkomsten op afstand tussen ondernemer en wederpartij.
 2. De ondernemer accepteert geen algemene voorwaarden van haar wederpartij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Voordat de overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Door voorafgaand aan het totstandkomen van de overeenkomst op afstand het vakje ‘ik ga akkoord met de algemene voorwaarden’ aan te klikken bevestigt de wederpartij akkoord te zijn met de algemene voorwaarden en de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op de te sluiten overeenkomst te accepteren. Indien de overeenkomst niet op afstand wordt gesloten worden de algemene voorwaarden voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst ter beschikking gesteld en/of overhandigd.
 4. Indien het ter beschikking stellen van de algemene voorwaarden voorafgaand aan de overeenkomst redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Indien de overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager en voor de wederpartij toegankelijk is ten behoeve van latere kennisgeving. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 6. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde, vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en kan de wederpartij zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 7. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4a: Uitsluitend voor consumenten: aanvullende voorwaarden met betrekking tot het aanbod.

 1.  Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Dit betreft in het bijzonder:

 1. de prijs inclusief belastingen en in voorkomend geval, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn;
 2. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 3. de eventuele kosten van aflevering;
 4. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 5. de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 6. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 7. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 8. of de overeenkomst na totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen is;
 9. de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
 10. een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen;
 11. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 12. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 13. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 en bij consumententransacties tevens artikel 4a, tot stand op het moment van aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de wederpartij aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Een wederpartij die meerdere overeenkomsten met de ondernemer sluit kan hier nimmer uit afleiden dat er een duurovereenkomst ontstaat. Iedere overeenkomst wordt apart aangegaan en eindigt na nakoming van beide partijen dan wel ontbinding. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan het aangaan van meerdere losse overeenkomsten.

Artikel 5a - Uitsluitend voor consumenten: aanvullende voorwaarden met betrekking tot de overeenkomst

 1. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Uitsluitend voor consumenten: herroepingsrecht van consumenten bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten op afstand  heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument, of na ontvangst van het laatste product indien de overeenkomst betrekking heeft op een bestelling met meerdere producten die afzonderlijk worden geleverd.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De consument kan zijn beslissing om gebruik te maken van het herroepingsrecht aan de ondernemer kenbaar maken middels
 4. het gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, zoals opgenomen in bijlage 1, deel B van de Richtlijn 2011/83/EU van Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten;
 5. een andere ondubbelzinnige verklaring af te geven waarin de consument verklaart de overeenkomst  te herroepen;

 

Artikel 7 - Uitsluitend voor consumenten: Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor rekening van de ondernemer. Indien de consument uitdrukkelijk kiest voor een bepaalde manier van levering, alhoewel de ondernemer een gangbaar, algemeen aanvaard soort levering met lagere kosten heeft aangeboden, dient de consument het kostenverschil tussen deze twee manieren van levering te dragen.
 2. Indien de consument een bedrag betaald  heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen14 dagen  na de terugzending of herroeping, terugbetalen. Behoudens wanneer de ondernemer heeft aangeboden de producten zelf af te halen, mag de ondernemer wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. De consument heeft de verplichting de producten onverwijld doch uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop hij de beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft medegedeeld terug te sturen.
 3. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

 

Artikel 8 - Uitsluitend voor consumenten: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 8a - Uitsluitend voor rechtspersonen/bedrijven: De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

 

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. De ondernemer staat evenwel niet in voor gebreken alsmede daaruit voortvloeiende schade die na de oplevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen of reparaties die de wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht.

Artikel 9a – Uitsluitend voor consumenten: Conformiteit en Garantie

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

Artikel 10 – Levering, uitvoering, ontbinding en overmacht

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat dewederpartij aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 en voor consumenten tevens in artikel 4a van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 100 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.
 4. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij de ondernemer schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt geboden. Onder redelijke termijn wordt verstaan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Gaat de ondernemer binnen deze nadere termijn niet over tot aflevering van het gekochte product/bestelde dienst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren.
 5. Iedere tekortkoming van de ondernemer in de nakoming van zijn verplichtingen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming - gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de tekortkomende partij in verzuim is.  
 6. In geval van ontbinding conform lid 5 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de wederpartij betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 100 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die de ondernemer niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt. De wederpartij wordt zo spoedig mogelijk schriftelijk door de ondernemer op de hoogte gesteld van de overmacht, tenzij het adres van de wederpartij niet aan de ondernemer bekend is gemaakt, noch redelijkerwijs bekend kan zijn.
 8. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van eventuele retourzending  zijn voor rekening van de ondernemer.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de wederpartij of een vooraf schriftelijk aangewezen en aan de ondernemer bekendgemaakte vertegenwoordiger , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 – Betaling  

 1. In geval een factuur wordt toegezonden geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na  ontvangst van de factuur door de wederpartij, tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen. De wederpartij is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
 2. Indien de wederpartij in verzuim is, stuurt de ondernemer hem een betalingsherinnering, waarin hij de wederpartij op zijn verzuim wijst en waarin hij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
 3. Indien ook dan de wederpartij niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
 4. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 5. Dewederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 6. In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud en het recht van retentie

 1. De ondernemer kan zich de eigendom voor van alle door hem geleverde producten voorbehouden. De wederpartij wordt pas eigenaar van het gekochte als hij de koopprijs en het eventueel meerdere verschuldigde volledig aan de ondernemer heeft voldaan.
 2. De ondernemer kan het recht van retentie (terughouding) uitoefenen, wanneer de wederpartij tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.

 

Artikel 13 – Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft de ondernemer de bevoegdheid de wettelijke rente in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim ingevolge artikel 11 van deze voorwaarden tot aan de dag van betaling.  In geval van consumententransacties geldt de lagere wettelijke rente en in geval van handelstransacties geldt de hogere wettelijke rente.
 2. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten met een minimum van € 40,00 komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15 – Geheimhouding

Wederpartij verklaart alle vertrouwelijke informatie van ondernemer, dan wel aan ondernemer gelieerde ondernemingen, waaronder bedrijfsgegevens en financiële of technische gegevens, waarover hij uit hoofde van de overeenkomst de beschikking heeft gekregen geheim te houden, alsmede de naam van ondernemer dan wel aan ondernemer gelieerde ondernemingen niet op enigerlei wijze voor reclamedoeleinden in de breedste zin van het woord te zullen gebruiken dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ondernemer. Een en ander op straffe van een direct opeisbare niet voor rechterlijke matiging vatbare boete ten behoeve van ondernemer van € 1.000,00 voor iedere overtreding en voor iedere dag dat deze overtreding voortduurt. 

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager

 

Artikel 17 - Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. Op alle offertes, overeenkomsten of daaruit voortvloeiende overeenkomsten met de ondernemer is Nederlands recht van toepassing.
 2.  De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om te oordelen over alle geschillen die tussen ondernemer en een wederpartij ontstaan. Onder geschillen wordt in dit verband ook verstaan die geschillen die slechts door één der partijen als een geschil worden ervaren of aangemerkt.
 3. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een nieuwe bepaling (of bepalingen) ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

 

Wij maken u er op attent dat deze website gebruik maakt van cookies. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.
Wij vragen uw akkoord om dit te mogen blijven doen. Voor meer informatie kunt u onze privacy pagina en Cookie uitleg bezoeken!